Maitnimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo mokyklose ir vaikų socialinėse globos įstaigose aprašas

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai

Vaiko teisių apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas