Šerkšnėnų mokykloje – daugiafunkciame centre veikia viena mišraus amžiaus, nuo 2 iki 7 metų, darželio grupė.

Darželio tikslas – plėtoti individualias fizines, socialines, pažinimo, kalbos ir bendravimo, kūrybines galias, mokytis pažinti ir išreikšti save. Bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais. Įtraukti ugdytinių tėvus į ugdymo įstaigoje organizuojamas veiklas.

Esant poreikiui yra teikiama psichologo bei logopedo pagalba. Teikiamas muzikinis lavinimas.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą ugdymo bendrąją programą.

Darželis dirba nuo 7.30h iki 17.30h.

Ikimokylinio ugdymo organizavimo tvarka:

  • Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo 2 iki 6 metų;
  • Ikimokyklinis ugdymas tėvų prašymu gali būti teikimas pilną dieną arba pagal 4 valandų ugdymo rėžimą;
  • Vaikui lankant darželį pagal 4 valandų ugdymo rėžimą, maitinimas neorganizuojamas;
  • Tėvams (globėjams), pasirašius mokymo sutartį, vaikui ikimokyklinio ugdymo grupės lankymas yra privalomas.

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarka:

  • Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai;
  • Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų prašymu ir jei tokį ugdymą rekomenduoja įstaigos psichologas, teisės aktų nustatyta tvarka įvertinęs vaiko brandą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
  • Priešmokyklinis ugdymas nėra teikiamas jaunesniam nei 5 metų vaikui ir vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai;
  • Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai;
  • Tėvams, (globėjams) pasirašius mokymo sutartį, vaikui priešmokyklinės grupės lankymas yra privalomas.